990536_37770166
826952_43122329
490557_96931714
298242_7018
1200271_41151720

Opetus- ja kasvatusala

TOIMIALANÄKYMÄT

Peruskoulutukseen tarvittavien työntekijöiden määrä tulee todennäköisesti supistumaan. Toisaalta koulutuksen laatuun tullaan panostamaan yhä enemmän mm. henkilökohtaistamalla opetusta ja lisäämällä koulutuksen monimuotoista toteuttamista. Tarvitaan opetuksen osaajia aikuisten ja nuorten ohjaamiseen oppimisvaikeuksien ylittämiseen ja nopeasti etenevän oppijan ohjaamiseen. Lisähaasteena ovat erilaisilla osaamistaustoilla olevat maahanmuuttajat. Osaamiperustaisuuden korostuessa opetus- ja kasvatustyö on valmentamista ja ohjausta, osaamisalueiden ja osaamisen hankkimistapojen etsimistä oppijan kanssa. Tehtävänä on tunnistaa olemassa oleva osaaminen ja kirkastaa osaamistavoite. Tulevaisuuden osaamistaitoja ovat vuorovaikutustaidot, tutkijan asenne ja ongelman ratkaisu. Käytössä ovat monipuoliset opetusmenetelmät (esimerkiksi tietotekniikan laaja hyödyntäminen oppimisessa, pelillisyys, tekemällä oppiminen). Yksityisen sektorin ja kansainvälisten kouluttajien osuus koulutustarjonnasta tulee kasvamaan. Koulutusosaamisen vienti kuuluu toimialalle.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Työelämän muutos näkyy muuttuvina osaamistarpeina, joihin koulutuksen täytyy vastata valmentamalla koulutettavia pitämään itse omaa osaamista ajantasalla. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö tiivistyy.  Ammattilaisia tarvitaan erillaisten osaajien opetukseen: oppimisvaikeudet ovat yleistyneet sekä nuorilla että aikuisilla. Maahanmuuttajien opetukseen tarvitaan osaamista. Myös koulutusosaamisen ja -organisoinnin viennin ammattilaisia tarvitaan alalla yhä enemmän. Koulutuksen vaikuttavuuden lisääminen ja yksilöiden tarpeiden huomioiminen opetuksessa näkyvät oppilaanohjauksen ammattilaisten kysynnässä. Opetustyössä korostuvat ohjaus ja verkko-ohjaustaidot, yhteistyö hyvinvointipalveluiden ja jatko-opintoja tarjoavien oppilaitosten sekä työelämän kanssa. Kansainvälisyys vaikuttaa opetustyön sisältöön. 

Koulutus on Keski-Suomen profiilialoja, ja sillä on pitkät perinteet alueella. Opetus- ja koulutusalalla on suuri merkitys alueen talouteen. Yhteiskunnan taloudellinen tilanne vaikuttaa alan työllisyyteen.

Keskisuomalaista koulutusosaamista viedään myös kansainvälisille markkinoille. Tässä työssä tarvitaan vankaa vientimaiden kulttuuriosaamista. 

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Opetustyö

voidaan jaotella yleissivistävään, ammatilliseen, korkea- ja aikuiskoulutukseen sekä vapaa-ajan opiskeluun. Opettajia työskentelee esiopetuksessa päiväkodeissa, perusopetuksessa, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja aikuiskoulutuksessa. Erityisopettajat ja oppilaanohjaajat työskentelevät eri koulutusmuodoissa. Opetus- ja kasvatusala on läheisessä suhteessa liike-elämän palveluihin, kaupan alaan sekä hyvinvointi- ja turvallisuusaloihin.

Työllistävät ammatit

  • opettaja
  • erityisopettaja
  • opinto-ohjaaja
  • verkko-ohjaaja
  • yrittäjä