1358539_36461292
956929_65825346
958067_40459792
1049561_49618975

Metsäala

TOIMIALANÄKYMÄT

Keski-Suomen maakunnan kokonaistuotoksesta metsäteollisuuden osuus on ollut koko maan korkein. Keski-Suomessa metsätalouden työllisten määrä tulee kasvamaan Äänekosken biotuotetehtaan myötä.  Puun tarpeen kasvaessa tulee koko metsätalouden tuotanto- ja logistiikkaketjuun paljon uutta työvoiman tarvetta.  Alalle syntyvien uusien työpaikkojen lisäksi alalle tarvitaan korvaavaa työvoimaa eläköitymisien vuoksi. 

Alalle syntyy innovaatioiden ja  uusien korkean lisäarvon tuotteiden kautta lisää liiketoimintaa ja kasvua. Kuituosaamisessa Keski-Suomi on koko maailman keskus. Metsänhoidollisten, metsäkoneiden valmistuksen ja myynnin sekä alan neuvontatehtävien näkymät ovat kasvavat. Puualan yritykset panostavat jatkuvasti tuotekehitykseen ja tuotekokonaisuuksiin, joten Keski-Suomessa työllisten määrä puutuoteteollisuudessakin tulee jonkin verran kasvamaan. Maailmanlaajuisesti puurakentamisen arvostus kasvaa mm. materiaalin ympäristöystävällisyyden vuoksi, mikä kasvattaa metsäalan työpaikkojen määrää. Erityisesti korjausrakentamisessa on potentiaalia uusille puutuotteille. (Keski-)Suomi on elänyt metsistään ja tulee tekemään sitä jatkossakin. 

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Metsäala työllistää työntekiöitä, toimihenkilöitä, esimiehiä, tutkijoita, asiantuntijoita ja yrittäjiä. Äänekosken biotuotetehtaan myötä innovatiivisuus ja laaja-alainen osaaminen korostuvat. Pitkälle automatisoidussa saha- ja levyteollisuudessa tehtävät painottuvat valvontaan ja laaduntarkkailuun. Tulevaisuudessa, metsänomistuksen hajautumisen vuoksi, alan asiantuntijoiden tarve lisääntyy. Myös bioenergia-alaan panostamisen vuoksi asiantuntijoiden tarve Keski-Suomessa kasvaa. Biotalouteen hyvin todennäköisesti tulee syntymään tulevaisuudessa sellaisia uusia korkean koulutuksen ja moniosaamisen ammatteja, joita ei toistaiseksi vielä edes tunneta. Metsätalouden sivuvirtojen uudet innovaatiot edellyttävät monialaista osaamista, kuten kemian, ict:n, tuotekehittämis-, yrittäjyys-, ja liiketalousosaamista. 

Metsäalalle valmistuu selvästi liian vähän ihmisiä, joten lähivuosina alaa kohtaa ankara työvoimapula uusien kasvunäkymien vuoksi.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Metsäala

jakautuu metsätalouteen ja puutuoteteollisuuteen. Metsätaloudessa työskennellään metsien hoidon ja puunhankinnan suunnittelu- ja toteutustehtävissä. Metsäteollisuuden tuotteita ovat mm. sellu, paperi ja kartonkituotteet sekä biomassan ja biopolttoaineiden jalostus. Puutuoteteollisuuden yritykset valmistavat puutuotteita mekaanisesti sahaamalla, höyläämällä, sorvaamalla ja liimaamalla. Puun innovatiivinen käyttö lisääntyy biomateriaalien kehittymisen myötä. Metsäala liittyy läheisesti biotalouteen, matkailu- ja energia-aloihin, ict-alaan, kemian alaan, elintarvikealaan, kosmetiikkateollisuuteen, lääketeollisuuteen, kone- ja metalliteollisuuteen, maatalouteen sekä rakentamiseen. 

Työllistävät ammatit

•metsäalan asiantuntija agronomi 
•metsätalousinsinööri 
•metsänhoitaja
•metsuri
•metsäkoneenkuljettaja
•puutavara-ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja
•konsultti
•tutkija
•laaduntarkkailija
•prosessi-insinööri
•puutuotealan insinööri
•kemisti
•tuotekehittäjä
•levy- ja vanerityöntekijä
•puuseppä
•yrittäjä