ksshp_65208b
ksshp_65266b
ksshp_4720b
ksshp_65370b

Hyvinvointi

TOIMIALANÄKYMÄT

Hyvinvointiala (terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut) on voimakkaasti kasvava ala. Elintason nousu lisää hyvinvointialan kiinnostusta ja kysyntää. Asiakkaan valinnanvapauden lisääntymisen hyvinvointi- ja terveyspalveuissa odotetaan nostavan palvelun laatua. Tieto terveyden taustatekijäistä ja toimenpiteiden vaikutuksista mahdollistaa tulevaisuudessa sairauksien ennaltaehkäisyn, seurannan, täsmäseurannan, -hoidon ja -lääkkeet.

Alalla yleistyvät digitaaliset sovellukset, esimrkiksi hoivapalvelut. Itsepalveluiden avulla ja apuvälineillä (things of internet) tunnistettujen sairauksien määrä kasvaa, mikä muuttaa potilas-lääkärisuhteen asiakas-asiantuntijasuhteeksi. Hyvinvointiteknologia tuo palveluihin innovatiivisia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveysalalla  teknologisen osaamisen vaatimus kasvaa. Liikunnan ja liikuntaohjauksen mahdollisuudet hyvinvoinnin luomisessa ja terveyden ylläpidossa sekä kuntoutuksessa korostuvat. 

Yksityisten yritykset määrä palveiden tuottajina lisääntyy. Kasvava määrä asiakkaista on taustaltaan uussuomalaisia ja alalla toimivien kielitaito ja kulttuuriosaaminen on tärkeää.  

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden aloilla on, niin Keski-Suomessa kuin muuallakin Suomessa, työvoimapulaa monenlaisissa tehtävissä. Tulevaisuudessa tämä vielä korostuu. Määräaikaisten työsuhteiden käyttö on yleistä hyvinvointialalla.

TULEVAISUUDEN OSAAMISALUEET

Erilaisten tietoaineistojen käyttöön perustuvien ja hyvinvointiteknologisten ratkaisujen kehittäminen ovat osa toimialaa. Etä- ja virtuaalipalveluiden määrä kasvaa. Teknologinen kehitys muuttaa myös alan toimijoiden työnkuvaa. 

Palveluohjaus- ja neuvontaosaamista sekä palvelumuotoilua tullaan tarvitsemaan, sillä  asiakkaat rakentavat itse omat palvelukokonaisuutensa. Lisäksi tarvitaan moniosaajia, joilla on sekä sosiaali- että terveydenhuollon osaamista. Tärkeintä on kuitenkin asenne sekä tapa tehdä työtä ja kohdata ihminen.

Tulevaisuudessa osaamista tarvitaan yhä enemmän myös liikuntapalveluissa. Ikääntyvien kuntoutus, työkyvyn ylläpito ja ennaltaehkäisyyn liittyvät asiat korostuvat työurien pidentyessä. Hyvinvointialan palveluiden yksityistämisen kautta alalle tarvitaan yhä enemmän yrittäjiä. Teknologia ja innovaatiot, luovuus ja kulttuuri ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa nähdään olennaisena osana hyvinvointialan kehittämistä. Tämä näkyy myös Keski-Suomen uudessa sairaalassa.

Innovatiiviset ratkaisut, luovuus ja kulttuuri nähdään olennaisena osana hyvinvointialan kehittämistä.

Työllisyysnäkymät

INFOBOX

Hyvinvointialan

tärkeimpiä aloja ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, kuten esim. erilaiset huolenpito- ja hoivapalvelut, lasten päivähoito ja sosiaalihuolto sekä sairaanhoito, lääkehuolto ja suun terveydenhoito. Laajasti määriteltynä myös liikunta- ja urheiluala sekä kauneudenhoitoala kuuluvat hyvinvointialaan. Hyvinvointialalla on paljon yhteistä kulttuurin ja luovien alojen sekä ICT-alan kanssa.

Työllistävät ammatit

 • lääkäri
 • sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensihoitaja
 • röntgenhoitaja, kätilö, toimintaterapeutti
 • lähihoitaja
 • lastenhoitaja
 • hammaslääkäri, suuhygienisti, hammashoitaja
 • farmaseutti, proviisori
 • sosiaalityöntekijä
 • sosiaalipalveluiden ammattiosaaja
 • vammaisalan työntekijä
 • liikunnan- ja kuntoutuksenohjaaja
 • eläinlääkäri
 • hyvinvointialan yrittäjä